۰
پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۶

وصیت نامه شهید حمید رضا حسابی مقدم

وصیتنامه شهید حمیدرضا حسابی مقدم   به همراه دست خط آن شهید بزرگوار در سایت خبری ندای هیرمند قرار گرفت. 
5
5
به گزارش ندای هیرمند؛ شهید حمید رضا حسابی مقدم   فرزند : غلامعلی   در بیست و دوم مرداد 1344 چشم به جهان گشود  وی در راستای خدمت به جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از انقلاب اسلامی وارد جبهه دفاع مقدس میشود سر انجام وی  در تاریخ چهارم خرداد 1367 در شلمچه  به فیض شهادت نائل می آید.
به نام آنکه جانها را آفرید و از روح خویش در او دمیده و انسان را اشـرف مخلوقـات خوانده و بر ملائکه و اجنّه سجده بر این انسان را مقـرّر فرمـوده، شـکر و سـپاس بـی حـد خداوند جهانیان را که توفیق شرکت و فیض بردن از این خوان عظیم الهی را نـصیبم کـرد، شکر و سپاس خدایی را که عزم رفتن در دلـم قـرار داده و سـپاس بـی حـد خـدایی را کـه شهادت، که بالاترین درجه انسانیت و رسیده به اکمـل درجـه سـعادت (جـوار محبـوب و معشوق) است نصیبم کرد. «شکراًالله شکراًالله شکراًالله شکراً کثیراً». شهادت درجه اي است در جنود الهی که رسیدن به آن امکان ندارد، الا اینکه از جـان و مال و خانمان دست شسته و ترك همۀ اینها کرده و بعد هم شاید این فیض الهـی نـصیبش شود. شهادت بوستان است و شهدا گلهاي معطر و منورند در خارستان انسانها.عزیزانم هنوز دیر نیست هر لحظه میتوان تسویه حساب کرد و از درگاه بی نیاز دوست طلب مغفرت نمود پس به خود آییم و داراي آنچنان معرفت الهی گردیم تا شاید جانهـاي ناقابل ما مورد قبول یار قرار گیرد، راه رسیدن به خداونـد و خـود را از خـدا دیـدن بـسیار سخت است و تشخیص راه بسیار مشکل، شیطان و شیطان صفتان در کمینند تا نگذارند کـه انسانها راه صحیح را انتخاب کنند، کسانیکه در این راه پا نهاده اند از همه چیز میگذرند و سر خویش را بر باد میبینند و بدنهایـشان را تکـه تکـه، مبـادا تحـت تـأثیر صـحبت هـاي نامحرمان اسرار قرار گرفته و جا خالی کنید بلکه با ایمان قوي باید با آنها مبارزه کرده و بـه تهمت ها و حرفهايشان ترتیب اثر ندهند. مــشتاق گــل از ســرزنش خــار نترســد جویـــاي رخ یـــار ز اغیـــار نترســـد
پا نهادن به این میدان یعنی فنا، البته بقاي در فنا، زیرا براي مـا انـسانهـاي خـاکی ایـن مسئله هنوز حل نشده است که آنهایی که در راه خدا از جان و دل گذشتند و در راه خـدا دست و پایشان قطع و یا بر سر دار و زنده زنده در آتش خشم و کینه این نامحرمان اسـرار الهی سوختند چه چیز را ندیده اند و آنهایی که از صبح تا شام به دنبال هرزه گی هستند چه چیز را دیده اند. عزیزان باید سختیها را تحمل نمود تا آسایش ابدي نصیب گردد باید در دنیا به آنگونه زیست که زمان رفتن کلمه حق بر زبان جاري شود برادران و خواهران!! قدر این جلوة الهی نـور جمـاران. را بدانیـد و بـه نـصیحتهـاي پیامبرگونۀ او گوش دهید. اگر سعادت را میخواهید مبادا از راه انقلاب خارج شوید. مبـادا زرق و بـرقهـاي دنیـا جلوي ایمان شما را گرفته و حجاب قلوبتان گردد. با شما هستم اي مـسئولین!! اي کـسانی که بیشتر از همه شیطان در انتظارتان است و خداي نـاکرده نکنـد کـه در جلـد و پوسـت تان رخنه نماید. مبادا حکم ناحق بدهید! مبادا حق مظلومی را ضایع سازید! مبادا اشـک مـؤمنی را جاري سازید و یا مبادا قلبی را از خود برنجانیـد کـه رنجانیـدن خـدا در رنجانیـدن ایـن پابرهنه هاست و رضایت االله در رضایتشان، حقوقشان را ادا کنید از شرکت در مجالس پـوچ به خاطر خدا صرف نظر کنید و وقت تان را وقف محرومان نمایید، مسئولیت تان سنگین است بـا زیردستان با متانت با مردم خاضعانه و در برابر دشمن و شیطان پرصلابت و با ایمان باشید، واي اگر از دست کسی اشک مظلومی در نیمه شب از دیـدگان جـاري شـود و آن شـخص مسئول دنیوي باشد. خدایا به ما ایمانی عطا فرما تا در آخـرین لحظـات عمـر همچنـان پرصـلابت در برابـر دشمن مقاومت و سپس مردانه و با نیتی پاك و خاص درگاهت سفر آغاز کنیم. خدایا مگذار تا جامه ننگ و ذلّت سوءظن را بپوشیم و خداي ناکرده داراي ایـن صـفت رذیله بشویم زیرا در هر مکانی و در هر دلی سوءظن بیش شود، ایمان کم مـیشـود و اگـرسوءظن از در وارد شود، ایمان از دروازه فرار خواهد کرد. پس سعی کنیم نـسبت بـه همـه حسن ظن داشته باشیم. خدایا دوستی آل محمد و علی را از ما مگیر و ما را بـا دوسـتی خانـدان اهل نبوت و امامت از این دنیا ببر. مولا جان!! واقفی که من دنیا نمیخواهم، مال نمیخواهم، زندگی نمیخـواهم، شـهادت نمیخواهم، من فقط و فقط خودت را میخواهم و بس، یا حبیبی!! مادرم!! با شنیدن خبر شهادت من با گامهاي استوار قدم بردار، مبـادا کمـرت را خمیـده بگیري که از عملت دشمن شاد میگردد. شیون و زاري مکن، میدانم با سختی هاي فراوان مرا بزرگ کردي هم بـه جـاي پـدر و هم رسالت مادري را بر عهده داشتی، خدا اجر و سپاس این کارهایت را بدهد. خواهرانم!! مبادا شیون و زاري کنید که در گرماگرم عزاداري خداي نـاکرده چادرتـان از سرافتاده و تمامی اجرتان ضایع شود، در مراسم با مقنعه اسلامی شرکت نماییـد، فرزنـدانتان را صد در صد اسلامی بارآورید، به نمازهایتان ارزش قائل شوید و در برپایی آن بکوشید و فرزندانتان را نیز اینگونه بسازید تا توشۀ آخرتتان شوند. برادرانم!! سعی کنید در خط رهبر و امام و انقلاب، ادامه دهندة راه شهیدان باشید. در خاتمه از همۀ شما التماس بخشش دارم. مرا ببخشید و از همـه بـرایم طلـب عفـو و بخشش نمایید. العبد العاصی حمید حسابی مقدم
 
 


 
انتهای پیام/
 
کد مطلب: 429551
بیعت با فرمانده شهیدسرلشگر پاسدار حاج قاسم میرحسینی برگزار شد
شاهکار حیرت انگیز مهندسی سیستان به ثبت جهانی نزدیک تر شد