۰
پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۶
وصیت نامه شهید؛

وصیت نامه شهید عیسی راحتی 

وصیت نامه شهید عیسی راحتی   به همراه دست خط آن شهید بزرگوار در سایت خبری ندای هیرمند قرار گرفت. 
1221
1221
به گزارش ندای هیرمند؛ شهید عیسی راحتی فرزند : محمد در هشتم  بهمن 1327 چشم به جهان گشود  وی در راستای خدمت به جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از انقلاب اسلامی وارد جبهه دفاع مقدس میشود سر انجام وی  در تاریخ بیست و پنجم 1360 در شلمچه  به فیض شهادت نائل می آید. 
به نام خدا با درود به رهبر کبیر انقلاب امام خمینی نایب امام زمـان(عجـل االله تعـالی فرجـه الـشریف) سلام بر شهیدان و با آرزوي پیـروزي رزمنـدگان اسـلام در جبهـه نبـرد حـق علیـه باطـل وصیتنامه ام را آغاز مینمایم. بار پروردگارا تو میدانـی کـه از اولـین روزهـا[ي] تـشکیل گردان 808 رزمی به خاطر علاقهاي که به رفتن به جبهه و نبرد با کفر صفتان صدامی داشته داوطلبانه به این یگان آمدم و اینک به آرزوهـاي خـودم رسـیدم. امـروز کـه ایـن نامـه را مینویسم در خانه ام پهلوي زن و چهار فرزند دلبندم هستم که جز آنها در ایـن دنیـا چیـزي  ندارم و خدا را شکر میگزارم که زن و فرزندان لایقی به مـن عطـا نمـود، از ایـن جهـت خودم را خوشبختترین انسان روي زمین میدانم و اینک روزهـا سـپري شـد و فـردا روز حرکت به جبهه حق در کربلاهاي ایـران اسـت لحظـه موعـود فـرا رسـید بـه خیـل یـاران حسین(ع) در کربلاي ایران افزوده میگرد[م] خداوندا آیا من را لایق در صف یـاران آن حضرت قرار میدهی؟ اگر چنین باشد چه سعادتی نصیب من خواهد شد. پروردگارا با تـو پیمان میبندم که حتی یک لحظه را غنیمت شمرده و از آن یک لحظه جهت انهـدام دشـمن  تلاش کنم آنقدر بستیزم تا اگر سـزاوار باشـم شـربت گـواراي شـهادت را بنوشـم. خـدایا شهادت برایم آرزوست. وصیتم نسبت به فرزندان و زنم این اسـت کـه بـرایم دعـا کننـد و راهی را که من انتخاب کردم انتخاب کنند که خداوند یار مسلمین است. چند کلمـه اي هـم درباره اموال جزیی و ناقابل که در مدت خدمتم یا از پدرم به من ارث رسیده، یـا از دسـت رنج خودم است. وصیت مینمایم زمین و منزل گلی کـه از پـدرم بـه مـن بـه ارث رسـیده مادامیکه مادرم حیات دارد، مالک این زمین و خانه است که از آن اسـتفاده و امـرار معـاش کند. پس از فوت مادرم مالک اصلی و تام الاختیار زن و فرزندانم می باشـند. تـا زمـان کبیـر شدن فرزندانم خانمم که مسئول و سرپرست بچه هایم است در تمام امورات زمین و امـوالم و حقوقم و آنچه که متعلق به من است از طرف من وکیل است و هیچ کس اعم از برادر وخواهر و حتی مادرم حق دخالت  در آن را ندارد و محل دفنم نیز با نظر خـانمم مـشخص شود که شبهاي جمعه انتظار دارم بچه هایم به مزارم بیایند و با من درد و دل کنند و هـیچ کسی حق ندارد آنها را از این جهت که محل دفنم کجا باشد، ممانعت نماید. در صورتیکـه زنم پس از مرگم شوهر انتخاب نکند، حتی فرزندانم پـس از کبیـر شـدن حـق دخالـت در اموالم را نخواهند داشت و بچه هایم کماکان تحـت سرپرسـتی مادرشـان خواهنـد بـود. در صورتی که زنم شوهر انتخاب کند، دادگاه انقلاب وظیفه دارد طبق دسـتورات اسـلام تمـام اموالی را که متعلق به فرزندانم بوده از تاریخ مرگم مصادره و به نفع اولادم به بانک گـذارد و فرزندانم را نیز به پرورشگاه بسپارد  والسلام علیکم و رحمۀاالله و برکاته 3 60/7/25 عیسی راحتی.
 

کد مطلب: 429264
بیعت با فرمانده شهیدسرلشگر پاسدار حاج قاسم میرحسینی برگزار شد
شاهکار حیرت انگیز مهندسی سیستان به ثبت جهانی نزدیک تر شد